Детски куклен театър в The Mall

Share


Loading Map....

Време
17 ноември 2018, 11:00 - 13:00 ч.

Място
The Mall

Категории

Подходяща възраст   
Цена
3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+ год. 0 лв.

Всяка събота The Mall представя за малките зрители куклени спектакли с вход свободен.

Програма за септември 2018:

01.09
ДКТ Шумен – „Самохвалко“

Малкото розово слонче навсякъде се хвали, че е най-силно, най-смело на света. Думите му
стигат до ушите на Господаря на най-страшните неща, който много се ядосва и решава да
си премерят силите, като подложи слончето на три изпитания – буря с мълнии и гръмотевици, пожар и земетресение, а ако издържи да му изпълни едно желание. На помощ на Самохвалко идва мишлето, което е на служба при Господаря. То знае тайните на спасяването от тези бедствия, подсказва на слончето и му помага да издържи изпитанията.

За благодарност Самохвалко пожелава от Господаря да разреши на мишлето да си играят
заедно, защото и най-страшното бедствие може да бъде преодоляно ако не изпадаш в паника, знаеш какво да направиш и имаш приятел до себе си.

08.09
Театър “Денница Арт” – „Жабчетата, които си търсеха опашките“

Защо възрастните жаби все крякат и се карат?“ -един ден когато порастнем ще разберем. „Жабчетата, които си търсеха опашчиците“ – една история, за това как малките попови лъжички порастват и откриват един напълно нов свят. И с премеждия и забавления се превръщат в жабки.

15.09
Театър “Дани и Деси” – „Спящата красавица”

Посветен на 200-годишнината от смъртта на Шарл Перо. Субсидиран от НЦТ и Холандското посолство в България. Участвал на фестивали в България – Международен куклен фестивал “Панаир на куклите” – София и Международен куклен фестивал “Двама са малко, трима са много” в гр. Пловдив , в гр. Барселона, Испания, Международен куклен фестивал – гр. Мирепоа, Франция и Световен куклен фестивал в Шарлевил-Мезиер, Франция. С него е открит Международен куклен фестивал “Figuero ” в гр. Гент, Белгия.

22.09
Илкова Театър – „Приказка от прежда“

Палавата принцеса е много любопитна. Докато родителите й сънуват сладки сънища, тя намира вълшебни хапчета. Какво се случва ще видите в спектакъла “Приказка от прежда”. Важното е, че тази забавна история завършва щастливо и поучително.

29.09
ДКТ Ямбол – “Зли вълшебства с весел край”

Било ли или не, но разказват, че отвъд зеленото поле, отвъд непроходимата
гора, отвъд дълбоката река, живеел добрият крал Алабал Първи и неговата
капризна дъщеря – принцеса Принцеса Грациела.“
От всички царства пристигат кандидати за нейната ръка, но своенравната
принцеса предизвиква съдбата си, като кани в двореца злият магьосник
Горолом. Омагьосана да подскача като жаба, Принцеса Грациела търси помощ.
Ще се намери ли смел принц, който да я спаси от проклятието?…
Ще разберете сами…

Очакваме всички малчугани всяка събота от 11:00 часа в The Mall, на етаж 2. Представленията са безплатни.

The Mall’s Puppet Shows will continue in September! Come and join us!

01.09
State Puppet Theatre Shumen – “Samohvalko”

The little pink elephant says that he is the bravest and strongest in the world. His words reach the ears of the Master of the most scary things, who gets very upset and decides to put the elephant in three challenges – a storm with lightenings, a fire and an earthquake, and if he survives, he will make one wish of his come true. To help Samohvalko, the little mouse comes, that works for the Master. He knows the secrets of the survival of these challenges and helps him go through them. Grateful for his help, Samohvalko wishes to the Master to let the mouse play together with him, because even the scariest bad thing can be survived if you don’t panic and you know what to do and you have a friend next to you.

08.09
Theatre “Dennitsa Art” – “The Frogs that Were Looking for Their Tails”

Why the adult frogs are always shouting and argueing? One day, when we grow up, we’ll find out. “The Frogs that were looking for their tails” is a story about how the little tadpoles grow up and discover a fully new world. And with adventures and fun they become frogs.

15.09
Theatre “Danny & Dessi – “Sleeping Beauty”

Dedicated to the 200th anniversary since Charles Perrault’s death. Has been presented at international festivals in Bulgaria, Spain, France and Belgium.

22.09
Ilkova Theatre – “A Story Made of Wool”

The naughty princess is very curious. While her parents are dreaming sweet dreams, she finds magic pills. What happens after, you will see in the story. The important thing is that it ends happily and wisely.

29.09
State Puppet Theatre Yambol – “Evil Magic with a Happy Ending”

Was it, or was it not, but they say that beyond the green field, beyond the unknown forest, beyond the deep river, the good king Alabal the First once lived, and his picky daughter – Princess Gratsiela. A lot of good applicants for the Princess’s hand arrived, but the proud princess called for her faith and invites the evil magician Gorolom in her kingdom. She then, bewitched to jump like a frog, began looking for help. Will there be a brave prince that will save her from the spell?… You will find out yourself…

The classic tales are told in a very funny and attractive way, adapted for kids. All kids are welcomed every Saturday from 11:00 AM at The Mall, 2nd floor. The shows are free for everyone.

Текст и илюстрация: The Mall


Закупуване на билети онлайн:

Източник: The Mall
Предстоящи събития на това място:

20 октомври 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall: Бавна приказка – премиера

27 октомври 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall: Бон Бон Оле

3 ноември 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall

10 ноември 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall

17 ноември 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall

1 2 3
Следващо събитие от интересуващата ви категория:
19 октомври 2018 - 21 октомври 2018 г., 10:00 - 18:00 ч. - Изложение Бебемания

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!