Детски куклен театър в The Mall: Карлсон, който живее на покрива

Share


Време
13 октомври 2018, 11:00 - 13:00 ч.

Място
The Mall

Категории

Подходяща възраст   
Цена
3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+ год. 0 лв.

Всяка събота The Mall представя за малките зрители куклени спектакли с вход свободен.

Програма за октомври 2018:

06.10
ДКТ Габрово – „Хензел и Гретел“

Хензел и неговата сестричка Гретел са деца на беден дървар. Страхувайки се, че не може да ги изхрани, тяхната майка убеждава баща им да ги изостави в гората. Хензел и Гретел обаче чуват разговора на родителите си и събират малки бели камъчета, с които отбелязват пътя, така че успяват да се приберат обратно. Въпреки това майката убеждава бащата да направят нов опит. Този път Хензел и Гретел имали в себе си само къшей хляб, който хвърляли зад себе си, и когато опитват да се върнат, разбират, че птиците са го изяли.
Скитайки из гората, децата намират къщичка от хляб с прозорци от захар — оказва се, че това е домът на една вещица, която примамва деца с лакомства, за да ги изяде. Тя затваря Хензел в клетка, а Гретел прави своя прислужница и ѝ поставя задача да угоява брат си, докато стане готов за печене. В крайна сметка децата успяват да измамят злата вещица и я бутат в пещта, а след това се прибират благополучно вкъщи.

13.10
Театър “Карлсон” – „Карлсон, който живее на покрива“

Когато се чувстваш самотен, когато много, ама много искаш да имаш приятел, точно тогава Карлсон, който живее на покрива, решава да КАЦНЕ в твоята стая. В този момент всичко в света около теб се променя, дори и родителите ти. Това е едно приятеслство на ръба между фантазията и реалността. Прекрасно е да имаш приятел, който живее на покрива и повтаря „спокойствие и само спокойствие” и ако може един бонбон за Карлсон!

20.10
Театър “Дани и Деси” – „Бавна приказка”

Спектакъл за оценката на важните неща в живота и приятелството! Охлювчето Мууди е най-бавното в гората и другите му се подиграват , но с ума си той изпреварва всички -помага на животинки в беда, спасява ги от опасности , предвижда неочаквани ситуации, хитро измъква себе си и другите от опасни животни ….. Накрая всички разбират ,че умът може да е повече от физическата сила , а Мууди е истински приятел. Финалните слова на спектакълът обобщават : „Мисли,мисли,мисли човече, Защото с мисъл се стига далече!“

27.10
ДКТ Бургас – „Бон Бон Оле“

Едно шеметно, пъстро, магическо вариете, в което бонбоните пеят, тортите се превръщат в екзотични птици, кроасаните играят казачок, а тарталетите са прелестни балерини. Но в забавната програма на сладкишите нахълтва чудовището Плесен. То успява да въвлече в хитри планове, предателство и недоразумения захарните герои и да вземе магическата пръчка на Водещия – магьосника Бонбон. Програмата е застрашена. Но отчаянието ще обедини Пудра захар и лакомия червей и те ще спасят захарния свят. Спасен е светът на въображението

Очакваме всички малчугани всяка събота от 11:00 часа в The Mall, на етаж 2. Представленията са безплатни.

The Mall’s Puppet Shows will continue in October! Come and join us!

06.10
State Puppet Theatre Gabrovo – “Hansel and Gretel”

Hansel and his sister Gretel are the children of a poor woodcutter. Fearing that she cannot feed them, their mother persuaded their father to abandon them in the woods. Hansel and Gretel, however, hear the call of the parents and collect small white stones which mark the way so that they will be able to go back. However, the mother persuades the father to make a new try. This time Hansel and Gretel had themselves only a piece of bread thrown behind, and when trying to return, they find out that the birds had eaten it.

Wandering through the woods, the children find a house of bread with windows made of sugar – it turns out that this is the home of a witch who lures children with goodies in order to eat them. She closes Hansel in a cage and makes Gretel her maid and tells her to feed her brother until he’s ready for baking. Eventually, the children manage to deceive the evil witch and push her into the oven and then go home safely.

13.10
Theatre “Karlson” – “Karlson, Who Lived on the Roof”

When you feel lonely, when you really, really want to have a friend, right then Karlson who lives on the roof, decides to LAND in your room. At that moment everything in the world around you changes, even your parents. This is a friendship on the verge between fantasy and reality. It is wonderful to have a friend who lives on the roof and repeats: “Stay calm, only stay calm” and if possible, one candy for Karlson!

20.10
Theatre “Danny & Dessi – “A Slow Story”

This is a story about the important things in life and friendship. The snail called Moody is the slowest one in the forest and everyone is joking with him. But his mind is better than everyone else’s – he helps other animals in trouble, he foresees all situations and gets himself and the others safe from troubles…In the end everybody finds out that the mind is much more than the physical strength, and Moody is a true friend. The final lyrics of the story say: “Think, think, man, cause with your thought you will get very, very far!”

27.10
State Puppet Theatre Bourgas – “Bon Bon Ole”

This is a heady, bright, magic variety show in which the candies sing, the cakes turn into exotic birds, the croissants dance Russian kazachok and the little tarts are gorgeous ballet-dancers.
However, Mould the monster bursts into the entertaining performance of the sweeties. He manages to draw the sugary characters into deep-laid scheming, treachery and misunderstandings and take the magic wand of the Presenter – Candy the magician.
The show is in real danger.
But despair will make Icing Sugar and the greedy Worm unite in their efforts to save the sugary world. It is the world of imagination that has been rescued in the end.

The classic tales are told in a very funny and attractive way, adapted for kids. All kids are welcomed every Saturday from 11:00 AM at The Mall, 2nd floor. The shows are free for everyone.

Текст и илюстрация: The Mall


Закупуване на билети онлайн:

Източник: The Mall
Предстоящи събития на това място:

15 декември 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall: Снежен сън

22 декември 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall: Малката звездичка

29 декември 2018 г., 11:00 - 13:00 ч. - Детски куклен театър в The Mall: Коледно писмо


Следващо събитие от интересуващата ви категория:
23 ноември 2018 - 23 декември 2018 г., 10:00 - 20:00 ч. - Немски Коледен Базар София | Deutscher Weihnachtsmarkt Sofia '2018

Коментари през Facebook

Leave A Comment

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!